B Blok Apartman Görevlisi


ŞEKEREVLER SİTESİ

APARTMAN GÖREVLİSİ

GÖREV TANIMI VE ÇALIŞMA TALİMATI

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Yolu No: 1 adresinde bulunan Şekerevler Sitesi B Blok adına site Yönetim Kurul paper helperu Üyeleri ile Recep ER arasında yapılan Apartman Görevlisi sözleşmesinde Konut Kapıcıları Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe ait tüzüğün ilgili hükümleri ile Kat Mülkiyeti Kanunu, İş Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde unique informative speech topics hazırlanan çalışma koşulları ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

A.​ GENEL KURALLAR

a.​ 

b.​ Konut Apartman Görevlisi Yönetmeliğinin 5. maddesi kapsamında;

1.​ Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

2.​ Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

3.​ Ana taşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

4.​ Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

5.​ Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

6.​ Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,

7.​ Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

8.​ İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmekten sorumludur.

c.​ Yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında

1.​ Apartman Görevlisinin çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir.

2.​ Çalışma süresi, apartman görevlisinin işte geçirdiği zamandır.

3.​ Apartman görevlisinin konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1.​ Günlük çalışma süresi 8 saattir. Kapıcı bu süre dışında serbesttir.

2.​ Günlük iş süresi aşağıda tespit olunmuştur. 

Hafta içi;

07.00-08.30 Servis, Mıntıka Temizliği (1,5 Saat)

08.30-10.30 Ara Dinlenme

10.30-12.00 Öğlen Servisi (1,5 Saat)

12.00-13.30 Ara Dinlenme Öğlen Yemeği

13.30-16.30 Temizlik, Bahçe Çalışması ( 3 Saat)

16.30-18.00 Ara Dinlenme

18.00-20.00 Çöp Servisi (2 Saat)

Cumartesi

07.00-09.00 Servis, mıntıka temizliği (1,5 Saat)

09.00-10.30 Ara dinlenme

10.30-13.30 Öğlen servisi (3 Saat)

13.30-17.30 Dinlenme

17.30-19.30 Çöp servisi (2 saat)

3.​ Apartman görevlisi, iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.

4.​ Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici, yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını düzenleyebilir ve değiştirebilir. 

5.​ Apartman görevlisinin her gün saat 07: 00’da başlayarak, daha önceden belirlenmiş ekmek ve gazete siparişlerini alıp kapılara teslim edecektir.

6.​ Her gün saat 18.00 – 21.00 arasında çöpleri toplayacak ve yönetiminin belirlediği çöp toplama noktalarına atacaktır. 

7.​ Tüm yıl içinde Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere blok merdivenleri süpürülerek ve silinecektir.

8.​ Blok giriş kapısı ve önü, giriş bölümü ile asansörler süpürülerek ve silinecektir.

9.​ Apartmanın ortak yerleri niteliğindeki kısımlarından bodrum bölgesini, asansör makine dairesini, kalorifer kazan dairesini, jeneratör odasını, ve sığınak temiz ve tertipli bulunduracak bu bölgelerde ayda bir ayrıntılı temizlik yapacaktır.

10.​ Yangın merdivenlerine açılan kapıların iç ve dış kısımları her ay silinmek suretiyle temizlenecektir. Yangın merdiveni bölgesi ayda bir temizlenecektir.

11.​ Blok yakın çevresinin her sabah mıntıka temizliğini yapacak, mevsimine göre yaprak dökülmelerinin arttığı dönemlerde ihtiyaca göre bu bölgeyi süpürecektir.

12.​ Karlı havalarda bina girişi ve yürüyüş yollarını kardan arındıracaktır.

13.​ Kat sakinleri apartman görevlisini özel işlerinde kullanamazlar, alış veriş amacı ile site içine ve/veya site dışına gönderemezler. Bu maksatlarla apartman görevlisi çalışma bölgesini terk etmeyecektir.

14.​ Apartman görevlisi, bina içerisinde karşılaştığı yabancı simaları ve  kimlik bildirimi yapmamış sakinleri tespit ederek site müdürüne ve site güvenliğine durumu bildirecektir.

15.​ Burada belirtilenlerin dışında, iş kanununda belirtilen toplam çalışma süresi haftalık 45 saati aşmamak üzere yönetici tarafından verilen, işlerin yapılmasından sorumludur.

16.​ Apartman görevlisi ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir. 

C. APARTMAN GÖREVLİSİNİN VE AİLESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR ve SORUMLULUKLARI

1.​ Apartman görevlisi her zaman temiz bir kıyafetle dolaşır, her gün sakal tıraşı olur, saç ve tırnak uzatmaz, beden temizliğine dikkat eder.

2.​ Apartman görevlisi dairesinde kendi eş ve çocukları haricinde kimseyi ikamet ettirmez.

3.​ Ana gayrimenkulde oturanları rahatsız edici hiçbir davranışta bulunmaz.

4.​ Apartman görevlisi şikâyetlerini site müdürüne iletir, kesinlikle kat sakinlerine şikâyetleri ile ilgili yorumda bulunmaz.

5.​ Apartman görevlisi işi haricinde herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz.

 D. APARTMAN GÖREVLİSİNİNE SAĞLANACAK FAYDALAR

    1. Kendisine ve ailesine ikametlerini sağlayacak bir kapıcı dairesi tahsis edilir.

    2. İş akdinin feshi veya sone ermesi halinde bu daireyi 15 gün içerisinde boşaltır.

    3. Kat malikleri kurulunu tespit ettiği aylık ücret ödenir. Ödeme çalıştığı ayın son günü ödenir.

    4. Apartman görevlisi pazar günleri izinli sayılır.

    5. Yıllık ücretli izin İş Kanunu hükümlerine göre verilir. Ücretli izin sırasında başka işte çalışamaz.

    6. Apartman görevlisi SGK hükümlerine göre sigorta ettirilir.

    7. Apartman görevlisine yakınlarının vefatı, doğal afet gibi olağan üstü hallerde yönetici tarafından 10 güne kadar izin verilebilir.

 E. APARTMAN GÖREVLİSİNİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLİŞKİLERİ

    1. Bağımsız bölümlerde oturanlara, ana gayrimenkule girip çıkanlara ve ilişkide bulunduğu herkese karşı daima nazik ve terbiyeli davranır. Kesinlikle münakaşa veya kavga etmez.

    2. Aile fertlerinin de aynı hususlara uymasını sağlar.

    3. Ana gayrimenkulde oturanlar hakkında dedikodu yapmaz, hangi amaçla olursa olsun üçüncü şahıslara bilgi vermez.

F. APARTMAN GÖREVLİSİNİN BAŞKALARINA VERDİĞİ ZARARLAR

    1. Apartman görevlisi yaptığı her işi, başkasının hak ve hukukuna tecavüz etmeden, kimsenin malına, canına zarar vermeden yapar.

    2. Ana gayrimenkule veya bağımsız bölümlere ait her hangi bir işin yapılması sırasında vereceği maddi ve manevi zararlardan şahsen sorumludur. Bu konuda yöneticinin veya bağımsız bölümlerde oturanların sorumluluğu yoktur.

G. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI

    1. Apartman görevlisi, kanunların kendisine yükleyeceği görevleri de yerine getirmek zorundadır.

    2. Taraflar bu sözleşmenin hükümlerine uymaya mecburdur.

    3. Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, ve 5510 sayıl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları kanunu hükümleri geçerlidir.

 H. SÖZLEŞMENİN İHLALİ

    1. Apartman görevlisinin, bu sözleşmenin hükümlerine aykırı davranışları kapıcı sözleşmesinin İhlali olarak kabul edilir.

    2. Apartman görevlisi tarafından sözleşmenin bir takvim yılı içerisinde iki kere ihlali ve bu hususun yönetici tarafından kendisine yazılı olarak tebliği halinde, durum kat malikleri kurulunda görüşülür. Kurul, apartman görevlisinin işine son verip vermemekte serbesttir.

    3. Apartman görevlisinin herhangi bir suçtan dolayı mahkum olması veya yüz kızartıcı bir fiilden ötürü hakkında resmi takibat yapılması halinde, yönetici tarafından işine son verilir. Bu konuda Kat malikleri Kurulunun ayrıca bir kararına gerek yoktur.

 I. APARTMAN GÖREVLİSİNİN İŞTEN AYRILMASI

    1. Apartman görevlisinin işten ayrılması; bu yönetmelik hükümlerine göre veya kendi arzusu ile olur.

    2. Apartman görevlisinin işten ayrılması veya işine son verilmesi halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

    3. İşine son verilen veya işini kendisi bırakan apartman görevlisi, kendisine teslim edilen her şeyi yöneticiye aynen iade etmeye mecburdur. Aksi halde, bedellerini ödemek zorundadır.

24 Şubat 2015

Recep ER

Şekerevler Sitesi B Blok

Apartman Görevlisi